Skip to content

আজিৰে পৰা নিমাতী ঘাটত চলিল চৰকাৰী ফেৰী

  • Assam


৮ ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ বুধবাৰৰ নিমাতীঘাটৰ ফেৰী দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই চকু খুলিল চৰকাৰৰ। শুকুৰবাৰ অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা নিমাতী ঘাটত চলিল চৰকাৰী ফেৰী। লাইফ জেকেট পিন্ধি চৰকাৰী ফেৰীত উঠিল যাত্ৰী।

Back To Top