Skip to content

আজি ১৩৭ তম্ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস


১৩৭ তম্ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন। দিনজোৰা কাৰ্য্যসূচীৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয়।দলৰ মূখ্য কাৰ্যালয়ত দলীয় পতাকা উত্তোলনৰ ১৩৭ তম্ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয়।

Back To Top