Skip to content

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা

  • Assam

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা। কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা বাহাল ৰখাৰ নিৰ্দেশ। পূৰ্বৰ দৰে বাহাল থাকিব কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা। ৪৭/২০২১ নম্বৰ PIL ৰ শুনানী গ্ৰহণৰ অন্তত এই নিৰ্দেশনা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতে অধিসূচনা জাৰি SEBA ৰ।

Back To Top