skip to Main Content

পুনৰ গুৱাহাটীত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ।


পুনৰ গুৱাহাটীত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ।হেদায়াৎপুৰৰ এটা ভাড়াঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ।গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তিনি জন ব্যক্তিক।লতাশীল আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছখিনি।

Back To Top