skip to Main Content

প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ বাসগৃহত CBIৰ অভিযান


প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ বাসগৃহত CBIৰ অভিযান। মহানগৰীৰ সৰুমতৰিয়া বাসগৃহত অভিযান CBI ৰ। এছ কাৰ্ড বেংকৰ ঋণ কেলেংকাৰী ৰ সন্দৰ্ভত হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ। এই সন্দৰ্ভত CBI ৰ অভিযান। ৯ নৱেম্বৰ ত হিতেশ্বৰ শইকীয়াই হাজিৰ হব লাগিব CBI ৰ বিশেষ আদালতত।

Back To Top