Skip to content

আজি ৮৯ সংখ্যক ভাৰতীয় বায়ুসেনা দিৱস

আজি ৮৯ সংখ্যক ভাৰতীয় বায়ুসেনা দিৱস। প্ৰতিবছৰে আজিৰ দিনটোতেই পালন কৰা হয় বায়ুসেনা দিৱস। আজি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গাজিয়াবাদত অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৮৯ সংখ্যক ভাৰতীয় বায়ুসেনা দিৱস।

Back To Top