skip to Main Content

আজি PM Gatishakti বাবে North-East Zonal Conference কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীৰে সংবাদমেলৰ সম্বোধন কৰে।


আজি PM Gatishakti বাবে North-East Zonal Conference কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীৰে সংবাদমেলৰ সম্বোধন কৰে।সংবাদমেলত উপস্থিতি থাকে North-East Zonal Conference বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল।

Back To Top