Skip to content

আলফা স্বাধীনৰ অস্ত্ৰ বিৰতিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি


আলফা স্বাধীনৰ অস্ত্ৰ বিৰতিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। পুনৰ তিনিমাহলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে অস্ত্ৰ বিৰতিৰ ম্যাদ। আলফা স্বাধীনৰ সেনাধক্ষ পৰেশ বৰুৱাই পত্ৰয়োগে জনাই এই কথা।

Back To Top