skip to Main Content

তালিবানৰ আধিপত্যৰ ফলত আমেৰিকাৰ ওপৰত অল কায়দাৰ আক্ৰমণৰ আশংকা

  • World


তালিবানৰ আধিপত্যৰ ফলত আমেৰিকাৰ ওপৰত অল কায়দাৰ আক্ৰমণৰ আশংকা। চোৰাংচোৱা বিষয়াই এই কথা সদৰি কৰে।

Back To Top