Skip to content

মনজিৎ মহন্তৰ ৫৮ বিঘা মাটি বহিৰাগত বণিয়াৰ হাতত তুলি দিয়া সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া


কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া বিভাগৰ তত্বাৱধায়ক মনজিৎ মহন্তৰ ৰে’লৱে ৰ ৫৮ বিঘা মাটি বহিৰাগত বণিয়াৰ হাতত তুলি দিয়া বিষয়ত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে।

Back To Top